Kanovereniging Dorestad
Voor sportieve natuurliefhebbers uit Wijk bij Duurstede en omgeving
Kanovereniging Dorestad
Voor sportieve natuurliefhebbers uit Wijk bij Duurstede en omgeving
Kanovereniging Dorestad
Voor sportieve natuurliefhebbers uit Wijk bij Duurstede en omgeving
Vorige slide
Volgende slide

Over onze vereniging

Kanovereniging Dorestad is, zoals uit de naam al blijkt, een vereniging met onder andere statuten, een bestuur, leden en een ALV. Om de vereniging te laten floreren wordt van iedereen gevraagd om zijn of haar talenten zo veel mogelijk in te zetten. Hoe we daar al jaren goed in slagen kun je op deze pagina lezen.o.

KVDorestad

Wij varen op woensdagavond en zaterdag. Sommige leden doen via onze vereniging app een oproep om samen te varen, maar velen komen gewoon naar het clubhuis en treffen daar vanzelf anderen die ook willen varen.

De ervaren kanovaarders zijn altijd bereid om minder ervaren leden te helpen: met in- en uitstappen, maar ook met tips over de techniek. Dit gaat allemaal heel gemoedelijk en zorgt ervoor dat iedereen zich thuis voelt bij de vereniging.

Zonder grote investeringen kun je al lid worden van de vereniging. Als lid hoef je geen eigen kano te hebben, deze kun je huren bij de club. Je hoeft niet te beschikken over een auto met trekhaak/dak drager: het vervoer voor gezamenlijke tochten wordt onderling geregeld door de clubleden.

Elk jaar verzorgen we ook een aantal trainingen voor beginners (mei/juni). Hiervoor verschijnt een oproep in ’t Groentje, maar je kunt je ook alvast aanmelden via het contactformulier. (interactieve link)

Kom gerust een langs om te kijken of onze vereniging iets voor jou is. Neem hiervoor contact op via het contactformulier (interactieve link),  dan zorgen we dat je een rondleiding en introductie kunt krijgen.

Bestuur en commissies

 

Wij zijn een bijzonder actieve verenging, waar veel van onze leden hun steentje aan bijdragen. Twee keer per jaar is er een Algemene Ledenvergadering. Om alles in goede banen te leiden hebben we de coördinatie ondergebracht in het bestuur en een aantal commissies.
Vanuit ons clubgebouw aan de Lek kunnen we elke dag varen. Sommige leden doen via onze vereniging app een oproep om samen te varen, maar velen komen gewoon naar het clubhuis en treffen daar vanzelf anderen die ook willen varen.
De ervaren kanovaarders zijn altijd bereid om minder ervaren leden te helpen: met in- en uitstappen, maar ook met tips over de techniek. Dit gaat allemaal heel gemoedelijk en zorgt ervoor dat iedereen zich thuis voelt bij de vereniging.
Zonder grote investeringen kun je al lid worden van de vereniging. Als lid hoef je geen eigen kano te hebben, deze kun je huren bij de club. Je hoeft niet te beschikken over een auto met trekhaak/dak drager: het vervoer voor gezamenlijke tochten wordt onderling geregeld door de clubleden.
Elk jaar verzorgen we ook een aantal trainingen voor beginners (mei/juni). Hiervoor verschijnt een oproep in ’t Groentje, maar je kunt je ook alvast aanmelden via het contactformulier.
Kom gerust een langs om te kijken of onze vereniging iets voor jou is. Neem hiervoor contact op via het contactformulier, dan zorgen we dat je een rondleiding en introductie kunt krijgen.

Activiteitencommissie

De activiteitencommissie heeft tot taak om deelname aan clubactiviteiten te stimuleren. Zij doet dit door ieder jaar, in samenspraak met de leden, een activiteitenkalender samen te stellen. De commissie stimuleert en adviseert de leden van de kanoclub bij het organiseren van activiteiten, Activiteiten variëren van een kanotocht tot een winterwandeling.

Barcommissie

De barcommissie is verantwoordelijk voor de baractiviteiten. Elk lid draait één keer per jaar een bardienst. De barcommissie stelt het barrooster samen en zorgt er voor dat het assortiment regelmatig wordt aangevuld.

Beheercommissie

De beheercommissie heeft tot taak om het clubgebouw en het verengingsmateriaal te beheren en te onderhouden. Regelmatig verrichten de leden van de beheercommissie onderhouds- en reparatiewerkzaamheden. De beheercommissie wijst ook de kanoligplaatsen toe. Tweemaal per jaar organiseert de beheercommissie een klussendag waaraan alle leden kunnen meedoen. Activiteiten variëren van een grote schoonmaakbeurt van de kantine tot het verven van een kanokar.

Kascommissie

De kascommissie controleert de jaarrekening van het bestuur en brengt hiervan verslag uit aan de leden. De samenstelling van de kascommissie rouleert jaarlijks. De kascommissie wordt gekozen door de Algemene Ledenvergadering.

PR-commissie

De PR-commissie is het vaste aanspreekpunt voor contacten buiten de vereniging. Deze commissie zorgt dat onze club regelmatig in de schijnwerpers komt om de bekendheid van onze vereniging in de regio te verrgroten. Dit doet ze door regelmatig persberichten te sturen naar de lokale media. Verder plaatst ze algemene informatie op de website en berichten via sociale media. Redactie De redactie heeft tot taak het clubblad en het bewaarnummer te verzorgen. Een aantal weken voor de sluitingsdatum van de kopij verzoekt de redactie de vaarleiders van een tocht om een aankondiging of een verslag. De redactie redigeert de aangeleverde artikelen en foto’s en let erop dat het een prettig te lezen clubblad wordt.

Webcommissie

Deze commissie houdt zich bezig met de vormgeving en inhoud van de website. Het is haar taak om de website actueel, levendig en prettig leesbaar te maken en te houden.

 

Tarieven 2024

De kosten per jaar zijn:

Volwassen lid (18 jaar en ouder) € 95,-
Tweede volwassen gezinslid € 70.-
Overige volwassen gezinsleden  € 38,-
Jeugdgezinslid t/m 17 jaar€ 10,-
Zelfstandig jeugdlid (14 tot 18 jaar) € 50,-
N.B. Jeugd onder de 14 jaar is welkom onder begeleiding van een ouder/verzorger.
N.B. Leden met een inkomen tot maximaal 125% van het bijstandsniveau (zoals jaarlijks vastgesteld door de rijksoverheid) betalen € 50,-.
Leden die vinden dat ze in aanmerking komen voor dit lagere tarief kunnen zichzelf kenbaar maken bij de voorzitter van KV Dorestad. Voor de bepaling is de situatie op 1 januari van het contributiejaar bepalend.
Inschrijfgeld per lid (eenmalig) € 15,-
Botenstalling lid (per jaar) € 50,-
Botenstalling canadese kano € 65,-
Kanohuur (per dagdeel)€ 3,50
 

Privacyverklaring Kanovereniging Dorestad

Waarom een privacyverklaring?

Kanovereniging Dorestad, verder genoemd: KVD, hecht veel waarde aan de bescherming van de persoonsgegevens van haar leden en donateurs. De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) verplicht verenigingen haar leden te informeren over de manier waarop zij omgaat met persoonsgegevens en dit vast te leggen in een zogeheten privacyverklaring.
KVDorestad is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van deze Privacy verklaring vragen heeft kunt u contact opnemen met de voorzitter of secretaris.

 

De Privacyverklaring

In deze Privacyverklaring maken we duidelijk hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. We houden ons in alle gevallen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
Dit houdt in dat wij:
• Uw persoonsgegevens alleen verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring.
• Verwerking van uw persoonsgegeven beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze nodig zijn.
• Uitdrukkelijk toestemming vragen voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
• Passende technische en/of organisatorische maatregelen nemen, opdat veiligheid van de persoonsgegevens is gewaarborgd.
• Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
• Op de hoogte zijn van uw rechten met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens en deze respecteren.


Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens?

KVDorestad verwerkt uw persoonsgegevens ten behoeve van de volgende doeleinden:
• De leden- en financiële administraties.
• Om contributies en donaties te kunnen innen.
• Om ledenlijsten samen te stellen.
• Om uitnodigingen voor tochten en andere activiteiten te kunnen verzenden.
• Om ons clubblad te kunnen verzenden.
• Doordat de KVDorestad lid is van de Toeristische Kano Bond Nederland verder genoemd: TKBN, bent u ook automatisch lid van de TKBN en zullen uw persoonsgegevens zonder email en telefoonnummer worden doorgegeven aan de TKBN voor toezending van het TKBN ledenpasje en het TKBN maandblad ‘Kanotities’.


Welke persoonsgegevens vragen wij van u bij inschrijving als lid?

• Naam, Adres, Woonplaats.
• Telefoon, Emailadres.
• Geslacht en geboortedatum.


Ledenlijst voor leden

Enige malen per jaar wordt een actuele lijst aan de leden verzonden. Het doel is contact met elkaar te kunnen houden voor onder andere het maken van vaarafspraken. Leden houden de gegevens van de ledenlijst voor zichzelf en geven die niet door aan derden.


Verstrekking aan derden

De KVD zal de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk is verplicht of na uw uitdrukkelijke toestemming.

 

Foto’s en ander beeldmateriaal

Tijdens tochten en andere activiteiten van de KVD worden regelmatig foto’s en soms filmpjes gemaakt waarop onze leden te zien zijn. Dit beeldmateriaal kan gebruikt worden voor publicatie in het clubblad en op onze website. Soms zijn deze beelden ook geschikt voor publicatie in het TKBN blad Kanotities of in regionale weekbladen. Het doel van deze publicaties is natuurlijk onze vereniging op een positieve manier onder de aandacht te brengen van iedereen die in kanosport geïnteresseerd is.

Op het inschrijfformulier kunnen leden aangeven of zij toestemming geven voor dit gebruik van beeldmateriaal.

 

Bewaartermijn

De KVD bewaart de persoonsgegevens niet langer dan 7 jaar daar dit op grond van de wet vereist.

 

Beveiliging

KVD heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo zijn de volgende maatregelen getroffen.
• Alle personen die namens de KVD van uw gegevens kennis kunnen nemen zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
• De leden en donateurs zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.
• De KVD heeft haar leden- en financieel administratiesysteem beveiligd met een gebruikers naam en wachtwoord.
• Er worden regelmatig back-ups van de persoonsgegevens gemaakt om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.
• Het papieren archief bevindt zich in een niet openbaar toegankelijk gebouw in een afgesloten kast.

 

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens die de KVD van u heeft ontvangen. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.
Klacht indienen
Indien u klachten heeft over de wijze waarop de KVD omgaat met uw gegevens, dan kunt u een klacht indienen bij het bestuur via de secretaris. Mocht uw klacht niet naar tevredenheid zijn afgehandeld, dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Deze privacy verklaring is vastgesteld door het bestuur van KVDorestad op 9-05-2019

KVDorestad

Bezoekadres:

Lekdijk West 28, 3961 MC Wijk bij Duurstede

Postadres:

Sleedoorn 1, 3984 AR Odijk

Mailadres:

info@kvdorestad.nl